ವಯಾಗ್ರ ತಿಂದು ಆಂಟಿಯ ಕುಂಡಿ ಹೊಡೆದೆ

ವಯಾಗ್ರ ತಿಂದು ಆಂಟಿಯ ಕುಂಡಿ ಹೊಡೆದೆ

ತಿಕ ಕೈದ ವಯಾಗ್ರ ತಿಂದ ಹೋರಿ ವಂದನ ಆಂಟಿ ಕಾಮುಕ ಕಥೆಯ 5 ದನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಬೆಡ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಾ ಅಂದೇ. ಅವಳು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಳು ಅವಳಿಗೆ ಚೇರ್ ಹಿಡಿದು ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಚೇರ್ ಎದುರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಮಖ ನೋಡ ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿ ನಿಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಒತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ಮುಖ ಕೆಡೆಸಿ ಕೊಂಡಿದಳು. ನಾನು ಇನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ ಆಗ ಅವಳು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು.

ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ನಗು ನೋಡಿ ನನಗೇ ಹುಮ್ಮಸು ತುಂಬಿತು. ನಾನು ಅವಳ ಸೊಂಟ ಹಿಡಿತು ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ಬರಿಸಿದೆ. ಮುಖ ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ವೇಗ ಹೆಚಿಸಿದೆ. ಅವಳ ನೋವು ನರಳಾಟ ನೋಡಿ ಕೇಳೀ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆದೆ ಅವಳು ಅಹ…ಅಹ..ಅಹ.. ಅಂದು. ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಏಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದಳು. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಳ ತಿಕ ಕೈದ ಮದ ಬೇಕು ಅನಿಸಿತು.

ನಮ್ಮ ಆಟ ಹಾಗೆ ಮುಂದು ವರೆದಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ. ನಾನು ಸುಸ್ತಾದೆ ಆದರು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.ನಾನುಮಂಚದೆ ಮೇಲೆ ಕೂತೆ ಆಗ ಅವಳು ಎದ್ದು ಬಂದು. ಏನಾಯಿತು ಅಂದಳು ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದಳು. ಮತ್ತು ಬಥ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಅಂದಳು

ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಮಂಚದೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಮಲಗಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಎಡೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಟು. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳೆಗೆ ಮಾಡಿದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ. ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇತ್ತು ಕೊಂಡಳು. ನಚುತ್ತ್ ಇದ್ದ ಸರಲ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಉನ್ನುತ್ತ ಟೇಮ್ ಮೇಲೆ ಯತ್ತಿದಳು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕೆ ಅವಳು ನಕ್ಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದು ವರೆಸಿದಳು

ತುಣ್ಣೆ ಚಿಪುತ್ತ ಅವಳು ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿದಳು. ನಾನು ಕೂಡ ತೊಡೆ ಸಂದಿ ಯನ್ನು ಬೆರಳು ನಿಂದ ಮುಟಿ. ಅವಳನ್ನು ಚುಡಯಿನುತ್ತ ಇದ್ದೆ. ವಳ ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಒಂದು ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇತ್ತು ಅವಳ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜೋ ಕೊಲ್ಲತ್ತ ಇದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದಾಳೆ ಎಂದು. ಅವಳ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಗೆ ಒತ್ತಿ ಕೊಂಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ. ನಾನು ಅವಳನ್ನು. ಎಬ್ಬಿಸಿ ತಿಕ ಮೇಲೆ ಮಡಿ ಮಲಗಿಸಿದೆ.

ಸರಳ ಆಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯೆ ಇರಲಿ ಅಂದಳು. ಅವಳು ಬೇಡಿಕೊಲ್ಲುತಿದನ್ನು ನೋಡಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಉದ್ರೆಕ ಗೊಂಡೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೊಮ್ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಂದ ಅವಳ ತಿಕೆದ ತುತಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟಳು. ತಿಕ ಕೈದ ವಯಾಗ್ರ ತಿಂದ ಹೋರಿ. ಅವಳು ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿಯ ಅಂದಳು. ನಾನು ನಿಧನವಗಿನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದೇ. ಅವಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕ ಅಂದಳು. ನಾನು ಹೌದು ನಾಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಒದದುತಿಯ. ಅಂದೇ. ಅವಳು ತನ್ನ ಸೊಂಟ ಯೆತ್ತಿತಳು.

ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಏರಿದೆ ನಿದಾನ ವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಅರ್ದ ನು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಒದ್ದಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಸಂಕಟ ನೋಡಿ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೆ ದೇ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಹೋದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಆಗ ನಾನು ಹೊರತಗೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬತಳಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾಲಕ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಚಿದೆ.
ಆ ನೋವಿಗೆ ಅವಳು ಇನ್ನು ವದ್ದದುತ್ತ ಇದ್ದಳು ಆದರು. ಸಹಕರಿಸುತ್ತ ಇದ್ದಳು ತೂತು ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ತುನ್ನೆಗು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಆಗುತಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೊಡಿತ ಇದ್ದೆ ಅವಳು. ಅಮ್ಮ……ಅಮ್ಮ…..ಅಹಹ್ ……….ಹಾಗೆ…..ಇನ್ನು ….ಹಾಗೆ ….. ಅಂದು ನರಳುತ್ತ ಹೊಡೆಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ ಇದ್ದಳು.

ವಂದನ ಆಂಟಿ ನೆನಪು ಮೇಲೇಕು ಹಾಕುತ್ತ ನಾನು ಹೊಡೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಔಟ್ ಆದೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಸೊಂಟ ದಿಂದ ಇನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಇದ್ದಳು. ನಾನು ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೆದು ನೋಡಿದರೆ. ಅದು ಫುಲ್ ನಾನಾ ವಿರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ನಾನು ಬತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಡಿ ಕೊಂಡೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಳು. ತನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಡಿ ಕೊಂಡಳು. ಅವಳು ನನ್ನ ನೋಡಿ. ನೀನೇ ನನಗೇ ಬಸರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಲಾಯಕ್ಕು ಅಂದಳು. ನಾನು ಸರಳ ನೀನು ವಂದನ ಗೆ thanks ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದೇ.
ಆವಾಗ ಆ ಮುಂಡೆ ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಳು. ನನಗೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆರಬಾರದು ಅಂದೇ. ಆಗ ಅವಳು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಣ್ಣೆ ಕೊಡ ಸಿದ್ದೆ. ಅವಳು ನನಗೇ ಒಂದು ಕೊಡಿಸಿದಳು. ಅಂದಳು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಥೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದೇ. ಅವಳು ನೀನು ಈ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೇಳು ಎಂದಳು. ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತಳು.

READ  ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಸಂಭೋಗ

ಆಂಟಿ ಸರಳ ಹೊಸ ಬಾಂಬು ಹಾಕಿದಳು. ಇವರ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಳು ಅಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿತು. ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಟಿವಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತೆವು. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲಿ ತಗೆದೆ. ಅವಳು ನಾನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಳು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಗೋ ಅಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು. ನಕ್ಕು ತಗೊಂಡಳು. ನನ್ನ ತಲೆ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಅಂದೇ. ಅವಳು ವಂದನ ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಕೇಳಿದಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ. ಅವಳು ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುತ್ತ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾದಳು.

ಸರಳ: ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಂದನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ಗಳು.
ನಾನು: ಹೌದಾ.
ಸರಳ: ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಂದನ ತನ್ನ ಚಳಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಗಲಿ ಎಂದು ಮಾಡಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ತಾಯಿ ಅಗೋ ಹಾಗೆ ನೆ ಇಲ್ಲ
ನಾನು: ಮತ್ತೆ
ಸರಳ: ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನು ಹಾಗೆ ಅಗರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳದು 2 ಸಂಬಂದ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂದ ನೋಡಿದರೆ. ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೆ ಒಂದನ ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದು ಅಂದಳು.
ನಾನು: ಅವಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ದಂಗಾದೆ.

ಸರಳ: ಅದರ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಾಗಿ ಜಗಳ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವಂದನ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದಳು. ಏನು ಮಾಡ್ದೇನೆ ವಂದನ ತಲೆಗೆ ಅದು ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು.ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೆಡೆಸಿ ಕೊಂಡಳು.
ನಾನು: ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು.
ಸರಳ: ಮೇಲೆ ಮನೆ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡೋವಾಗ. ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ. ಕಾರ್ತಿಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಂಡರು. ಇದು ಯಾವದು ರಾಜೇಶ ಗೆ ( ವಂದನ ಗಂಡ) ಗುರ್ತಿಲ್ಲ.
ನಾನು: ವಂದನ 6 ಜನ ಆಫ್ಫಿರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂದೇ.

ಅವಳು ನನಗೇ ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ 1 ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ 4 ನನಗೇ 5 ಗುರುತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಳು ಮುಂಡೆ. ಅಗಾ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ 4 ಅಂದೇ ಇನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದು ನನಗೇ ಮುರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ಇನ್ನೊದು ಯಾವುದು. ಆಗ ಅವಳು ಅದು ಒಂದು ನೀನು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂಮಗೆ ಕೇಳು ಅಂದಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಅಂದೇ. ಅವಳು ನಗುತ್ತ ನಿನಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ನಾಲಕ್ಕು ಅಂದು ನಕ್ಕಳು. ನಾಚು ತಿದ್ದ ಸರಳ ಈಗ ಫುಲ್ ಸೂಳೆ ತರ ಇದ್ದಳು.
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಆ ಗುತ್ತೆ ಅಂದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನೂ ಏರಿಸುತ್ತಾ ಏನು ಅಂದಳು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ ಅಗ ಅವಳು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದೇ ಅವಳು. ಅದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಕದ್ದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದಳು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳು ಅಂದಳು. ನಾನು ಇಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ ಹೇಳಿ ಅಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಅವಳದು 2 ಮಾತ್ರ ಅಂತ

ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಳು ನಿನಗೆ ನಿದಾನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೇ ಏನು ಲಾಭ ಅಂದೇ. ಅವಳು ನಗುತ್ತ ನಿನಗೂ ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದಳು. ನಂಗೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿತು. ನಾನು ಅವಳ ಟವೆಲ್ ಬಿಚಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಕಡೆ ನೋಡಿದಳು. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂದಳು. ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡರೆ. ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತಿಯ ಅಂದಳು ಮತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು. ತಿಕ ಕೈದ ವಯಾಗ್ರ ತಿಂದ ಹೋರಿ ಅಂದು ನಕ್ಕಳು.

ನಾನು ಎದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನದು. ಅಂದು ತುಣ್ಣೆ ನ ಅವಳ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ತಂದೆ ಅವಳು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇಂದ ನೋಡುತ್ತಾ…

ತಿಕ ಕೈದ ವಯಾಗ್ರ ತಿಂದ ಹೋರಿ ವಂದನ ಆಂಟಿ ಕಾಮುಕ ಕಥೆಯ 5 ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ

ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ: ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *