ಸಿಂಧು ಜೊತೆ ಚಕ್ಕಂದ

ಸಿಂಧು ಜೊತೆ ಚಕ್ಕಂದ

Hello All, I am narrating my story in Kannada. Bangalore na ITPL alli IT kelsa nandu. Idu nanna mathu nanna frd Sindhu la jothe nadeda sex kathe. Nanu Sindu parichaya agiddu office alli, parichaya hogta hogta sneha aythu. Sindhu wow! nodoke mai kai tumbikondu balitha hennu ella parts nu correct agi maintaina madidale. Sindhu jothe frdship agiddu nan luck. Ibru tumba close agi suthadoke hogodu movie ge hogodu common aythu. Ond divsa office alli tumba nidde bartithu, adanna nodida sindhu yake ratri nidde madilva en madtidde antha kelidlu. Adikke illa movie nodtidde ande,

Sindhu yav movie antha kelidlu. Adikke close agidnal antha nanu aa taradu moviegalu adikke. Adikke enu matadade hortu hodlu Sindhu. Sanje bandu hey nangu aa movies nodbeku tandkodu antha kelidlu, I was shocked naa haga condition nangu ningu jothe nodoke bitre tand kodtini ande, Adikke swalpa yochne madi avlu opkondlu, papa hangadr madi BF nodlebeku antha aase ansuthe. Avathu shanivara beligge 10 gantege pendrive ella BF tagondu aval room ge hode, avala roommate irlila ansuthe. Adu idu matadi BF start madidvi. Avalu manchada mele kutkondidlu nanu pakkada chair mele kutidde.

Foriegn BF naditha ithu, Foriegn BF andmele hengiruthe antha helodu bekilva alva 🙂 full bindaas agi en madbeku madtidr. Sindhu monitor ne kann biddage nodtidlu hage swalpa kaalu alladstidlu. BF alli hudugana tunne ge hudgi bayi hakidaga hange shock adol tara nodtidlu. Ond sari nan kade tirgi nodidlu nanu avalne dittisi nodta idde. Nan en nodtiya adanna nodu andlu, adunna nodi ndi bezaragii ninna nodtidini ande. Adikke avku smile kotlu. Swalpa hothu admele.

Sindhu : Adenge ee tara madtare: Nanu: ee tara andre. S: Bayalli itkolodu ella. N: Aa tara madidrene maza gotha: S: neen madidya hagadre?? N: Illa, adre gothu, kaiyinda madkodidini. Neen kai inda madkodidya. S: Nange gothila andlu nachutha. N: (Swalpa bold agi) Nin kai nin tulla adru ninge gothilva?? S: Hey chi hogo nang gothila. Avaga avaga madkodidini sumne ujjodu aste. N: Maza baruthala? S: on tara sukha ide adralli.: navu madonva hange? S: nange hedrike andlu. N:Yake hedrike idella common kane, sumne ujjadona firstu. S: Enu matadade olagade room ge hodlu. N: Aste bidu ankonde.

5 min admele Sindhu dress change madkondu short chaddi n tigth t shirt alli horagade bandu shck kotlu. T shirt arda mole horagade kanta ithu, kelage thodegalu bellage minchta idvi, avala mukhadalli kama bhavane eddu kantha ithu. Aste eddu hogi avalan gattiyagi tabbkondu, ivathu ninna tulluna haridu kaktini baa sindhu antha avala tikada mele kai adstidde. hage aval thode savarta idde astralle avalu full excite agi naan gattiyagi tabkondidlu. Ibru doora agi obrigu obru mukha nodta avala thti ge nanna thuti sersi kiss kotte, Avala nalege jothe aata adde, aval mole galu ubbita iro hage ansuthu. hage ibru bed mele malagi kiss kodtane idvi, avala mole mele kai haki iskutha. N: Sindhu, hege anstidde,

S: Full maza kano, mai ella on tara agtide: N: Mole nodu esthu ubbkondve nindu: S: haudu hichku joragi. N: Nan tunne ge kai haktiya? S: Hmm, batte tegi ella, nanu tegitini. (Amele nanu bari underware mele idde, avlu panty bra alli). N: Sexy agi kanstidya sindhu. S:enu nin underware asht munde bandide andlu nagutha. N: Ninna hing nodi yav tunne taane sumne iruthe. Tullu nekla? S: Ibru ottige nee tull nekku naa tunne chiptini andlu. Avalu kelge naa mele 69 posotion alli battegal melene kiss kodta nanu avala panty tegde WOW en tullada, nodoke chanda,

READ  ಅಕ್ಕ ರಾಣಿಯನು ಕಾಯ್ದ ಕತೆ

Adoke chand, Hadokanthu innu chanda. Hage ond muthu kotte ashtralle nan tunnege aval thti tagi mai zum anthu, Hage aval tullu cheepoke shuru madide horaladtidlu tadiyoke agde. Amele aval mele bandu lip kiss kottu aval mole jothe aata adde. Hage nana tunne na aval tullige ittu olage nugsoke try madide avalige novaythu ansuthe hedrike yind beda andu stop madidlu. Aythu beda antha heli hage mail ella ujjadta idvi ibru.

Mellage avala tika tootalli beralaki tegde beralela yellow color adikke avlu chi holasu andlu, nanu hogi kai tolkondu bandu avala tullu ujjuke shuru madide aste avalu out adlu, Amele avalu nange super blow job madi sukha kotlu. Adre nijava tootige hodilila anno bezaru ide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *