ಸೆಕ್ಸಿ ಅತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಜಾ

ಸೆಕ್ಸಿ ಅತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಜಾ


Nanu RAJ, avaga nanaginnu 18varsha, BE seat goskara Blore li CET council goskara bandidde..anna blore li kelsa madtha idru, avrige maduve agittu, attige bloreavru. avra family illey ittu. Annana manege guests mattu attige kadeyavaru bandu hogtha idru. Attige avrige obba doorada sambandi obridru. avra hesru gayatri, avrige ganda irlilla, 50varsha irvagle teerikondidru.. gayatri ge obba maga idda,avnu 8th class nalli odtha idda. Gayatri family shreemantharidr u, avra tavaru mane delhi li ittu, higagi gayatri tanna magana education ge delhi ge kalsidru.

ondu sanje gayatri aunty namma manege bandidru, nanu computer games adtha idde, maneli yaru irlilla. gayatri ‘hey raju elli nimma attige ?’ andru.nanu illa aunty avru illey devasthana k hogidare koothkolli andey. gayatri aunty vayassu sumaru 40 irbahudu adre nodoke 25-30 thara kanistha idru,gym hogtha idru, olle figure maintain madidru.. avru nanna pakdalley koothkondru..mo dlu nanageavra bagge astondu interest bartha irlilla adre nanna pakka avru koothamele nanna kannu avara deha siri mele hoithu..tight jeans, Tshirt hakidru gayatri aunty. avara tode dundage mattu dappa ittu..avara molegalu dappage mattu sakattagidvu.av ru deo kathirlilla, besige kala bere, avra body smell nanage mattu nanna samanige shaka kodtha ittu..aunty pakdalley koothu, ‘yava game adtha idiya?’ andru. nanu NFS aunty, adtheera? andey..avru tamma kai chachi, kai na key board mele ittu car odista idru..avra short tshit inda avra hokkalu kanista ittu..uff yavattu yochne ne madirlilla ee aunty bagge..nanu avra kai hatrasari koothey..avra konkalina(armpi t) smell nanna tunne na nigurstha ittu..barmuda olagade inda nanna samanu horage baralu kaitha ittu..nanu chari inda eddu, aunty neevu kutkoli, attigege phone madthini antha heli allinda bathroom kade hodey. bathroom ge hogi nanna samananna joragi hinde munde madikondu light agi rasa barsikoltha idde..astaralle y calling bell aythu. chaddi hakondu horage bandey.avattind a aunty hatra swalpa close agi irtha idde.nanna manassali aunty jothe sex madbeku anstha ittu.
attige avra friends jothe manege bandidru, nanu computer off madi horage hode.
aunty agaga manege bartha idru.besige adrinda avru kelavomme sleevelssblouse hakondu barhta idru..nanu avra shave madidda konkalu mattu avla hokkalu miss madady nodtha iddey..avru hokkaludoodadu mattu dundage ittu. avara shave madidda konkalu(armpit) swalpa black mattu sexy agittu..aunty sikre avra seere bicchi nalige na avrahokkalu mattu konkalu mele odisi nekki nekki sukha tagobeku anstha ittu..
ondu divasa aunty tamma scooty tandirlilla, rathri agittu, hey raju ivattu drop mado andru..sari aunty antha nanu anna na bike tagondu aunty na koodiskondu avra mane kade horate..time 8.45 agittu avra mane talupidvi,aunty ‘ivattu ille oota madikondu hogu, dose mattu curd rice madthini andlu’ nanu attige ge phone madi, sari aunty andey..
gayatri dosey madlu kitchen ge hodru, nanu hallli magzine mattu papers odtha idde. gruhashobha table mele ittu..adralli sex bagge kottidru. aunty aa page li pen ittidru..nanage gayatri aunty ge sex bagge tumba craze ide anstu.
aunty’hey raju olage baa, obne en madthiya alli’ andru..nanu kitchen ge hodey..aunty seerey bicchi nighty hakondiru..tran sparent nighty adu, adra olaginda bra, panty kanistha ittu..avru dosey hakuvaga, avra tika mattumole galu shake agtha idvu..nanage ontha agtha ittu…6 dosey madi avru nanna karkondu hall olage bandru..avru mattu nanu dining table mele dosey itkondu tindvi..aunty nannacollege mattu bagge kelstha idru. avra mathinalli swalpa thuntathana ittu. Dosey tintha gayatri aunty jothe harate hoditha idde..avru nanna college mattu studies bagge keltha, class bunk, friends, girl friend, beer, drinks etc etc keltha idru. nanu close agi move madtha idde..avra bagge nu kelide, avru college life tumba colorful kano, nimmauncle nanna college boyfriend agidru..namdu love marriage antha nachikondru..av ru hoda visya nu helidru..avra kanninda neeru jaarittu..nanu hatra hogi samadhana madidey, mood change madona antha nanumovies bagge mathadtha idde, avru nenange yaru girlfriends siklilveno andru..nanu innu illa aunty anthey.avru nanna thale savari, innu time ide kano andru..nanu smile kotte.
gayathri avra maga delhi ge hogidda, rathi 10.30 agittu, aunty ille malko parvailla rathriella mathadona andlu..nanu illa aunty, anna baithare andlu, adakke nanu nimma attigege heltini kano antha phone madi helidru..attige hey parva illa kano ivattu alley malko andru. nanu sari andey.
Ratri 11 varege mathadthaidvi, amele gayatri aunty ille nan pakdalley malko parva illa andlu..nanu hmm andey. aunty bed ready madi, bath room ge hogi bra tegedu nighty hakondubandlu..nanu swalpa hottu mathadtha aunty pakka malkondey.. besige kala avra body smell, bra hakirda molegalu nodi nannu tunne tight agtha ittu..barmuda olage kai hakondu jataka hodeyalu start madkonde..aunty ge idu gottagittu..40 varshadapogardasthada aunty pakadallli, avla figure sakattagitu.nan na samanu tight agidrinda nanu boralumalkondu, bed ge nanna tunne hakondu dengtha idde..idu aunty ge gottagi nanna maggalu tirugidlu..ahh nanu sikhakonde ansthu..bathroo m ge hodey..gayatri aunty ya blouse mattu underwear olage ittu..adu innu wash madirlilla..avl a blouse tagondu sleeves smell tagonde..ahhh nanna tunneinnu tight aythu..ondu kaili avla kuppasa moogige antasi smell heerutha innondu kaili avla underwear tagondu nanna tunne ge sutti kondu jataka hodkotha idde..horage eno sound aythu. aunty neeru kudithaidru..nanu nanna kelsa continue madtha idde..sudden agi aunty bath hatra bandu bagilu teredru..nanu chilaka hakirlilla..sud den agi bagiluopen aythu..fuckk aunty kuppasa nanna moogina hathra matthu underwear tunne na suttikondiddu nodi aunty ‘HEYYY EN MADTHA IDIYA??’ Andlu..nanu aunty sorry aunty andey, eno adu antha nanna hatra bandu avra blouse mattu tunne suttikondidda underwear kasidukondru..a unty please ondu sari nanna jothe sex madi please..antha kelikonde..hey en mathadtha idiya? ninagenu huchu hiditha? andlu..nanu avranna gatti agi tabbikondu please aunty please…ondey sari aunty antha nanu appuge tight madtha avla kuttige nalige inda joragi nektha idde..kaiavla kundi olage hogi

READ  ಒಂದು ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕತೆ

hichuktha ittu..nanna birusada kai avla body poorthi odadtha ittu…gayatri ge tempt aythu..appuge swalpa loose madi kai na avla mole mattu tullina hatra savaratha idde..avla tullanu joragi savaride..varsh agattale sex madirde idrinda aunty,ee vishya secret agi idu antha nanna appuge tight madi kai na nana tunne ge haki hinde munde madtha kiss madidru..
gayatri hakidda night bichide, avla dodda size na molega spring thara putidavu..avla nipple swlapa dappa mattu kappagidvu..mol e na bai gehakondu chennagi cheepide..avlu nanna thale na avla molge otti..ahh antha idlu.avla mole tottu nalige inda joragi nektha light agi kachtha avla innondu mole hichukide..gaya tri full moodnallidlu..nanna tunne na joragi kainda hinde munde madtha idlu..molege bayi haki chennai cheepidey..avla kai etti avla konkalu nekkide..avlabevarina smella nanage kick kodtha ittu..ahhh andlu. kaina avla underwear olage haki tullu savaridey..gaya tri eno raju tumba chenagi sukha kodthiya neenu antha nanna beralanna avla thullina olage toorisikondlu.. nanu beralanna joragi olage horage thoorisde..avla tullina sutta light agi shata belisidlu..avla tullina hatra idda koodalannu elitha avla tuti ge muttu kotte..avlu nanna tutina avla bayi hakondu chapparisidu… ibru tutina cheepidvi..nanu ondu step munde hogi avla underwear bichidey..avla tullina tuti open madi olage nalige hakide..gayatri nanna mukha na joragi avla tullina hatra ottikondu..innu joragi madoo andlu..nalige na joragi avla tullina olage horage madide..avla tullinda white color rasa bantu..avla rasana nekkide..avlu smile kottu monakaluri koothkondu nanna tunne na avla bayalli hakondu chennagi cheepidlu…nan u tunne na avla bayige haki joragi dengidey..swalp a time admele rasa baro hage aythu..avla ebbisi appikondu bed mele bandvi..gayatri aunty na bed mele tallide,
bettalagi angatha malagidlugayatri…time waste madadeavla mele eride..avla tuti na nanna bayalli hakondu cheepta avla mole, tullina mele bidtha idde..gayatri nanna bennu savartha ‘ nanna kivi hatra bandu hey bega haki mado, estottu wait madli andlu andu nanna kivi na kachidlu..” avla mukha nodidey..avla mukha nodidey..avla kannalli kamada hasive ittu..avla tutina bayalli hakondu chapparistha nanna kaindatunne na tagondu avla tullina tutige ujjide..mmmmmm andlu..avlukalu agalisi nanna sontanalock madikondlu..nan u avla kalu agalisi nanna tunne na avla tullu tutige savridey..bega mado andlugayatri..
avla light agi idda shata nasarisi, tullu tuti open madidey..nanna tunne na avla tullige haki guddidey..ahhh andlu..avla tutina bayalli hakondu tunne inda tullige sakattagiguddidey..avlu mmmm anthaidlu, sonta etti etti avla tullu kodtha idlu..nanu avlamole hichuktha speed jasti madidey..avlu sonta etti etti tullu kodtha idlu..sakattagi shots hakthaidde..ahh ahh antha idlu gayatri..nanage idu first agittu adrinda rasa baro hagittu..tunne na horage tegedu avla tullige bayi hakide..nalide inda dengide..nanna ebsi angatamalkondu..heyy baro innu haku andlu.
bettale agi angata malgiddagayatri thode agalisi, avla shata sarisi nanna tunne na avla chendada tullige haki shot guddhide. avla tullu oddey agittu ondey shot ge nanna tunne na avla tullu nungitu..avla kalu agalisi tunne indaa chennagi kaide..rasa baro hage aithu, speed innu jasti madi dengutha idde..avlu nanna sontana kalinda suttikondu lock madidlu..nanu joragi strokehoditha idde, innenu rasa barutte annovagle avlu sota etti joragi dengalu start madidlu, pachak pachak..phattt phatt antha shabda agtha ittu. avla tuticheeptha innu joragi dengide…nanag e control aglilla 15nim continue shot hakidmele nanna tunne inda rasa avla tullali chimmitu..innu 2-3 shot hakide..avlu speed joragi madi dengi rasa bittlu..30min avla mele bettale malkonde, echara admele avlu nanna tunne na tullinda tegedu bathroom ge hodlu, nanu hodey jothe clean madkondu bandvi..bellige edmele avla maneli coffe kudidu, innondu sala avla deha na anubhavisi avlige olle sukha kottu bandey..
Eee kathe baribekadre nanage tunne nigurittu..

READ  ಮದನಮಲ್ಲ ಎಂಬ ರಾಜ ಮತ್ತು ದಾಸಿಯರ ಸೈನ್ಯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *