ನನ್ನ ತಂಗಿ ತುಳು ಫಕ್ ಮಾಡಿದೆ

Hi frnds,
Nanu nanna tangiya jote sex madida kathe helutiddene,
Nanna tangi 1 st puc odutiddalu nodalu gombeyante muddagi white agi iddalu sakhat boobs kantumbisuva maikattu.
Onedu dina beligge eddu snana madi roomge bandu underwere hakikolta irbekidre nan tangi sudden agi bandbitlu avlu nanna nodi hage hortbitlu nanu summane drrss hakkondu tiffemg bandu kite avlu nanna ondu tara oreganninalli nodutiddalu avalige 2 dina clge raja ittu avlu a dina full tight t-shirt v shape irotaraddu haku cotten shorts haki nanna hattira dinalu matanadutta tv nodta idlu dina kutgolo retiginta kutidda style berene ittu tumba hattira bandu kalu mattu avala sontavannu otti kutidlu nange tangi alva idella mamuli anta sumne idde a dina kalitu marne dina appa amma ajji manege hogbekittu hortru tangi hatra ba andru illa notes tumba baryodide nan baralla anna irtanalla hedrke illa niv hogi andlu aytu anta avru hortru….

Tangi yako full khuahiyinda idlu avru hod takashana snana madi blue colour body fit ago tarad nighti haki bandlu avlanna a dress alli nodi ivalige hadle beku anta anstittu nan tunni gatti agittu anna ninu snana madi ba nanu utakke ready madtini amele ond film nodi uta madona andlu sari anta hode nanu daily hako tarad cotton shorts matte t-shirt haki bande anna yavdadru horror movie hako nodona andlu sari anta hakde avlu devva bandaga ella nan side inda tabkondu talena ede mel idtidlu nange alle tunni nigri nintittu avlu kaiyanna ede mele kereyok start madidlu amele nane tangi sari agalla anta side bandu kulte anna yako astond doora hode nange bhaya agatte nanu bartini anda matte todege tode sonta tagskondu kutlu hige tabkond irovaga nanu adenu film alva devva ella barlla hedrbeda anta bhujad mele kai ittu adsok start mad de avlu enu helilla ond suttu nanna mukha nodi smile kotlu yake en aytu anta kelde enilla anna sumne nagu abntu andlu film mugitu uta madidvi avlu uta hakbekidre ede bagsi badistidlu nanu nodi aha super boobs andkobdu idna mutle beku anta think madvaga anna tangi reletionship nenpagi sumne idde madyana anna boor hoditide shopping hogona andlu nanu ha hog barona ande avlu hogi t-shirt matte jense pant haki bandlu nanu ready agi horte..
Bike start madi karde ba alle yak nitkondbitte anta band kultlu allinda hortvi madya ond swilpa doora hogo tanka avlu nan bennige mole press madi nan hottena hidkondu kutlu nanu en tangi nin nan bilsalla free ag kutgo ande irli road humps idyalla adikke andlu nav mallge hog muttodrolge nananna bigiyagi tabbi tabbi boobs full tight ago otti nange mood tasbittidlu aytu shopping mugsi maneg bandvi amele dress change madi bandlu full deep neck free iro t-shirt haki bandlu nanu tv nodta kute avlu utakke ready madtini anta hogi ready madi bandu tv remot tagolbekidre bilsi hekkovaga avl boobs full attractive agi kansta ittu avlu baggine tumba hit nittidlu remot biddaga battery nu biddittu adanna baggiye hakta idlu nange full mood bandu ellu kachad olge kari bidatteno anstittu eddu pakkake bandu eno tinno tara nodi smile kotlu nan avlnna nod de avlu nan tunni eddirodanna nodbitlu nanu sudden agi alliro dimbanna kal mele ittu kute avlu matte smile kotlu nange beku dimbu kodu hel kitgondlu matte nanna tunnine nodtidlu amele ba uta mugsona andlu uata aytu ..

READ  ನನ್ನ ೧೮ ವರುಷದ ತಂಗಿ ಜೊತೆ

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *