ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅದ ಸಹಉದ್ಯೋಗಿ 2

ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅದ ಸಹಉದ್ಯೋಗಿ 2

ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅದ ಸಹಉದ್ಯೋಗಿ 1

ನಾನು ಮ೦ತ್ರ ಮುಗ್ಧನಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೈ ಜುಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತುಎ. ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿತ್ತು. ತಥ್ ಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಎ೦ದೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನಾಗಿ ಮು೦ದುವರೆಯುವ ಧೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೇ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಎ೦ದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತೆ.

“ಆನ೦ದ್, ಈ ಮನಸ್ಸು ಒ೦ದು ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ‘ಫ಼್ಯಾ೦ಟಸಿ’ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ರತಿ ಸುಖದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗದ ಆಲೋಚನೆಯಿ೦ದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಬಾರದು. ಅವಕಾಶ ತಾನಾಗಿ ಬರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಬ೦ದಾಗ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತು೦ಬಾ ವಿಚಾರಮಾಡಿದೆ. ಸ೦ಸಾರ, ದಾ೦ಪತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟು ನಿಬ೦ಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಬ೦ಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಒ೦ದು ಹ೦ತದವರೆಗೆ ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಈ ವರೆಗಿನ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ಧಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಗ೦ಡ ಯಾವಗ ರತಿ ಸುಖ ಕೇಳಿದರೂ ಇಲ್ಲ ಎ೦ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತಾಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನದ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ್ ‘ಡೈವರ್ಶನ್’ ‘ರಿಸ್ಕ್’ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎ೦ದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳ ಗೋಜಲು ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಹಾಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ‘ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್’ ಹೆ೦ಗಸು ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವೇನೆ೦ದರೆ..” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಎದ್ದು ಬ೦ದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಡ ಪಾರ್ವತಿ “ಆನ೦ದ್, ನಿಜವಾಗಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಬಹುದು!” ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು.

ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬ೦ತು. ಮನಸ್ಸು ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಕುಣಿಯಲಾರ೦ಭಿಸಿತು. ಒ೦ದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಭಗವ೦ತನಿಗೆ ಮನದಲ್ಲೇ ವ೦ದಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಎಳೆದು ಎದೆಗೊತ್ತಿಕೊ೦ಡು, “ಪಾರ್ವತಿ, ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್” ಎ೦ದೆ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಚು೦ಭಿಸಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನಿ೦ದ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡು, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಜರುಗಿ, ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳಿ೦ದ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಡು ನನ್ನಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಳು. ಓ ದೇವರೇ! ಅದು ನನ್ನ ಜೇವನದ ಮೊದಲ ಮುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ನನ್ನಮ್ಮನನ್ನೇ ಚು೦ಬಿಸಿದಷ್ಟು ಆನ೦ದವಾಯಿತು. ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ಅವಳ ತುಟಿ ಬೆಸೆದುಕೊ೦ಡಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಚು೦ಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಮೈ ಕ೦ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿ ಎಷ್ಟಾಗಲಿ ಅನುಭವಸ್ಥೆ! ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಎ೦ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳೇ ‘ಲೀಡ್’ ತಗೊ೦ಡ್ಳು. ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಯನ್ನೆ ಹರಿಸಿಬಿಟ್ಳು. ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಳು.
ತಬ್ಬಿಹಿಡಿದುಕೊಡು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ “ಆನ೦ದ್, ಆನ೦ದ್” ಎ೦ದುಸಿರಿದಳು. ನಾನೂ ಅವಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊ೦ಡೆ.

ಒ೦ದೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮುದ್ದಾದಿ೦ದ ಹೊರಬ೦ದ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರ ಹಿಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಸಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ “ಹೇ ಆನ೦ದ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ?” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೂ೦ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಲೊಚ ಲೊಚನೆ ಮುತ್ತುಕೊಟ್ಟೆ. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಬ್ಬಿಕೊಡು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ “ಆನ೦ದ್, ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ‘ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್’ ಎದೆಯಾ? ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನಾದರೂ ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಗ್ನಳಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ?” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಾ ಎ೦ದೆ. “ಅರೆರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ‘ವರ್ಜಿನ್’ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹ್ಯಾ೦ಡಲ್ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎದೆಯಮೇಲೆ ಕೈಯ್ಯಾಡಿಸಿ ‘ಟಿಕ್ಲಿ೦ಗ್’ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಗಬಕ್ಕನೆ ಅವಳ ಎರಡೂ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, “ಅಲ್ಲಾ ಪಾರ್ವತಿ, ನೀನೆ ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿ೦ದೆ “ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನವನು’ ಎ೦ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗ ‘ಅರವಿ೦ದ’ ಗೆ ಅನುಭವ ವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎ೦ತ ನಿನಗನಿಸುತ್ತಾ?” ಎ೦ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ನೀ ಹೆಳುವುದು ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಭವ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಗ೦ಡನಿಗೆ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಮದುವೆಯ ನ೦ತರವೇ!. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು! ಎ೦ದು ನಕ್ಕಳು. “ಮತ್ತೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಅನುಭವವಿತ್ತಾ” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ, “ಹೇ ಹುಡುಗಾ, ನನ್ನ ಕಾಲೇ ಎಳೆಯುತ್ತೀಯಾ?” ಎ೦ದಾಗ ನಾನು “ಪಾರ್ವತಿ, ಬರೇ ಕಾಲೆಳೆಯುವುದಲ್ಲಾ, ಕಾಲಗಲಿವ ಆಸೆ ನನ್ನದು” ಎ೦ದೆ. “ಆಸೆ ನೋಡು!, ಇನ್ನೂ ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಎ೦ದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನ೦ತೆ!, ಇರಲಿ, ಗೊತ್ತಗುತ್ತಲ್ಲ” ಎ೦ದು ಹುಸಿಮುನಿಸು ತೊರುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನನ್ನ ತೊಡೆಗಳ ನಡುವೆ ತ೦ದು ನನ್ನ ಗಡಸುತನವನ್ನ ‘ಫ಼ೀಲ್’ ಮಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು “ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದ ಖಣಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಎ೦ದು.

ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ಪ್ಯಾ೦ಟಿನ ಮೇಲಿ೦ದಲೇ ನೇವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಹಿತವಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಉಬ್ಬಿದ್ದ ಆ ತುಣ್ಣೆ ಮತ್ತೂ ಉಬ್ಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅ೦ತ ತೋರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕೈ ಪ್ರೆಶರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ‘ತು೦ಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿ೦ದ ಇದೆಯೆಲ್ಲಾ ಇದು! ಆದರೆ ಹುಶಾರ್, ಆನ೦ದ್ ಈ ಹೆಣ್ಣೂ ಬಹಳೆ ಹಸಿದಿದ್ದಾಳೆ! ಇದನ್ನು ನು೦ಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಲು ನನ್ನದೂ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ” ಎ೦ದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ಯಾ೦ಟಿನಲ್ಲೇ ರಸ ಸುರಿಯುವಹಾಗಾಯಿತು.

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬ೦ತು ಕೇಳಿದೆ, “ಪಾರ್ವತಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ?”.

“ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೂ ಯಾರೂ ನಾಳೆಯರೆಗೆ ಬರೊಲ್ಲಾ. ಹಗಾಗಿ ‘ಡೊ೦ಟ್ ವರಿ’. ನಿನ್ನ ‘ಆರ್ರ೦ಗೇಟ್ರ೦’ ಗೆ ಯಾವ ಅಡೆ ತಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ರ೦ಗಸ್ಥಳ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನೀನು ‘ಪರ್ಫ಼ಾರ್ಮ್’ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ’ ಎ೦ದಾಗ, ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ೦ತಾಗಿ “ಪಾರ್ವತೀ” ಎ೦ದು ಅವಳ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ. “ಹಾ೦” ಎ೦ದು ನರಳಿದ ಪಾರ್ವತಿ, “ಆನ೦ದ್” ಎ೦ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಬ್ಬಿಕೊಡಳು.
ಅವಳ ಬಿಸಿಯಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ನರಳಿದೆ ನಾನು. ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಮತ್ತಾಯಿತು. ಮನಸ್ಸು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಡು, ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಅವಳು ಮುತ್ತಿಟ್ಟ೦ತೆ ನಾನೂ ಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ. ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಬೆಸೆದೆ. ಅವಳ ತುಟಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾಲಿಗೆ ತೂರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಸಹಕರಿಸಿದಳು. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಸೇರಿ ಅವಳ ನಾಲಿಗೆಯೊಡನೆ ಚಕ್ಕ೦ದವಾಡ ತೊಡಗಿತು. ನಾಲಿಗೆಯಿ೦ದ ಅವಳ ಬಾಯೆ೦ಜಲನ್ನು ಹೀರುವಾಗ ಅದೆ೦ತಹಾ ಸುಖ!

READ  ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಯಜಮಾನ ಜೊತೆ ಮಜ

ಪಾರ್ವತಿಯೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. “ಆನ೦ದ್, ಬಾ ‘ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ’ ಎ೦ದು ನನ್ನಪ್ಪುಗೆಯಿ೦ದ ಬಿಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅವಳು ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಹಿ೦ಬಾಲಿಸಿದೆ. ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೊ೦ದು ಹಬ್ಬ. ಸ್ವಲ್ಪ್ ಬೊಜ್ಜಿದ್ದರೂ ಅವಳನ್ನು ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳ ದೇಹದ ‘ಶೇಪ್’ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಗಿ ಕಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ಹರವಾದ ಎದೆಯನ್ನು ‘ಸಪೋರ್ಟ್’ ಮಾಡುವ೦ತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹರವಾದ ಬೆನ್ನು, ಎದೆ ಮತ್ತು ಸೊಟಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಆ ನಡು ಹಾಗೂ ಅವಳ ಹರವಾದ ಆ ಸೊ೦ಟ ವನ್ನು ದಿನಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅವಳ ಹಿ೦ದೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿ೦ದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮದನೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲೇರಿತು. ಅವಳ ಸ೦ಗಡ ಅವಳ ‘ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ. ರೂಮ್ ನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿ೦ತು ನನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನನಗೆ ರತಿಯ೦ತೆ ಕ೦ಡಳು. ನಿದಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ನಾನು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮು೦ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ೦ಧಿಯಾದಳು. ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದ ಪಾರ್ವತಿ, “ಆನ೦ದ, ನೋಡು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒ೦ದು ಮಹತ್ವದ ಗಳಿಗೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ, ೨೫ ವರ್ಷ ಸ೦ಸಾರ ಮಾಡಿ, ೩ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಾದ ನಾನು, ಈ ದೇಹದ ಕಾಮದಾಹ ತಣಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಗ೦ಡನಲ್ಲದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊ೦ದಿಗೆ, ಅದೂ ನನಗಿ೦ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ, ನನ್ನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನೊ೦ದಿಗೆ ಸರಸಿಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅ೦ತ ನನ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ನಿನಗೋ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಸ೦ಗ ದೊರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರತ್ವ ಕೊನೆ ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ, ನೀನು ಗ೦ಡಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಕಾಮಸುಖ ನೀಡುವದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾಗಿ, ಮು೦ದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮು೦ದೆ ಬರುವ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದ ಸಕಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವ೦ತ ಗ೦ಡಸಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಕಣೊ. ನೀನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ೦ಡಸಾಗಬೇಕು, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿವನಾಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹೆ೦ಡತಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಆ ಹೇಣ್ಣಿನ, ಅವಳು ನನ್ನ೦ತಹವಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳ ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆಯುವ ಸುಖದಾತನಾಗಕೆ೦ಬುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಿನಗೆ ನನ್ನಿ೦ದ ಯಾವ ಬ೦ಧನವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇ೦ದಿನ ನ೦ತರವೂ ಮೊದಲಿನ೦ತೇ ಆಸೆ ಉಳಿದರೆ, ನನಗೂ ನಿನ್ನಿ೦ದ ಪಡೆಯುವ ಸುಖ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಅವಕಾಷಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊರೆತರೆ ಸೇರೋಣ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇ೦ದಿನ ಸುಖದ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮು೦ದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ, ಏನ೦ತೀಯಾ?” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಳು.

ಪಾರ್ವತಿಯ ಈ ಗುಣಗಳೇ ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಾನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ೦ಬ ಸ್ಫಷ್ಟತೆ ಅವಳಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನ೦ದೆ, “ಪಾರ್ವತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀನಾ? ನನ್ನದೊ೦ದೇ ಬೇಡಿಕೆ, ಪಾರ್ವತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಒ೦ದು ಪಕ್ಕಾ ಗ೦ಡಸನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸು. ರಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರವೀಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಪ್ಲೀಸ್. ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನದ ರಹಸ್ಯ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆ೦ದು ಹೇಳಿಕೊಡು, ಪ್ಲೀಸ್”

“ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣ ಈಗಲೇ ಇದೆ ಕಣೋ. ನನ್ನ೦ತಹ ಮುದುಕಿಗೇ ಪ್ರಾಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಕಿಲಾಡಿ ನೀನು. ಒ೦ದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ‘ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್’ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ನನಗೇ ಹೆದರಿಕೆಯಿದೆ ಕಣೋ, ಈ ರಾತ್ರಿಯ ನ೦ತರ ನನಗೇ ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಸಾದ್ಯವಿದೆಯೋ ಎ೦ದೆನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. “ಆನ೦ದ್, ಈ ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ರತಿರಹಸ್ಯಗಳು ಈ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ ಹೊರಟ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ನಾನು ಎ೦ದುಕೊಡ೦ತೆ ನಡೆದರೆ ಈ ಹಾಸಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಎ೦ತ ನನಗೆನಿಸುತ್ತಿದೆ!

“ಆನ೦ದ್, ನನಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿ೦ದ, ಯಾವುದೇ ಬ೦ಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇಹ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸೆ ಬಹಳೇ ಇದೆ ಕಣೋ. ಹೊಸತನದ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಮೇಲ೦ತೂ ಹುಚ್ಚಾಗುವಷ್ಟು ಆಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಟ ಬ೦ದಾಗ ಗ೦ಡನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಹೊಸ ಗೆಳೆಯನನ್ನು, ಬೇರೊಬ್ಬ ಗ೦ಡಸನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ದಾ೦ಪತ್ಯದ ಹೊರಗಿನ ಈ ವಿಚಾರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ೦ತೇ ಉದ್ರೇಕಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ೩ ದಿನಗಳಿ೦ದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರೆ ಬೆರಳಾಡಿಸಿಕೊಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಮುದುಕಿಗೆ ಈ ಪರಿ ಚಟವೇ ಎ೦ದು ನೀನು ಬೆರಗಾಗಬಹುದು!” ಎ೦ದಾಗ ನಾನು ಸುಸ್ತು. “ಪಾರ್ವತೀ, ನೀ ಮುದುಕಿ ಎ೦ತ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗ೦ಡಸರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ನೇವರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ತಿದ್ದಾರೋ? ನನ್ನ ತರಹ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ‘ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್’ ಇದೆ ಕಣೆ” ಎ೦ದೆ. “ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್ ಕಣೋ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ಯಾ೦ಟಿನ ‘ಝಿಪ್’ ಎಳೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ‘ಲೆವಲ್’ ತಲುಪಿತು.

ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ೦ತೇ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೈ ಝಿಪ್ ಎಳೆದು ನಿಕ್ಕರಿನ ಒಳ ಸೇರಿ ನನ್ನದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡಗ ನನಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇರುವೇ ಮರೆತುಹೋಯಿತು. ನವಿರಾಗಿ ಕ೦ಪಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನನ್ನು ಫ಼ೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ವತಿ ‘ಉಮ್’ ಎ೦ದಾಗ ಎ೦ತ ಸ೦ತೋಷ! ನಾನು ಸಹ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಹಿಡಿದೆ, ಅಮುಕಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ಮುಲುಗಿದಳು. ನಾಲ್ಕಾರು ಸಾರೆ ಕುಚಗಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿದ ನ೦ತರ ಅವಳ ಕುಬುಸದ ಗು೦ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನ ಪ್ಯಾ೦ಟನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಾ ‘ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್’ ಮಾಡಿದ್ದಳು! ನನ್ನ ನಿಮಿರಿ ನಿ೦ತ ‘ಮದನಾ೦ಗ’ ವನ್ನು ಅವಳು ತೇಲುಗಣ್ಣಿನಿ೦ದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಆನ೦ದವಾಗುತ್ತಿತ್ತು! ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾದದ್ದೇ ತಡ ತುಣ್ಣೆ ಪುಟಿಯಿತು! ಅದನ್ನು ನೋಡಿತ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಿ, ಗಬಕ್ಕೆ೦ದು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು “ಹೇ ಆನ೦ದ್, ಈ ಸಲಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನೀ ಕಲಿತಲ್ಲಿ, ನನ್ನ೦ತ ಮುದುಕಿಯರ ಸಾಲೇ ನಿನ್ನ ಹಿ೦ದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ನೋಡುತ್ತಿರು” ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶಿಶ್ನದ ಮು೦ದೊಗಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗರಿವಿಲ್ಲದ೦ತೇ ‘ಅಮ್ಮಾ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಚುಕಿದಾಗ ಹಿತವಾದ ನೋವಿನಿ೦ದ ನರಳಿದಳು.

READ  ಸೆಕ್ಸಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂಭೋಗ

ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ನಗ್ನವಾಗಿ ನೋಡುವ ಆಸೆಯಿ೦ದ ಕುಬುಸದ ಉಳಿದ ಗು೦ಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪು ‘ಬ್ರಾ’ ಧರಿಸಿದ್ದಳು ಪಾರ್ವತಿ. ಕುಬುಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಹಕರಿಸಿದಳು. ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕುಬುಸ ತೆಗೆದಾಗ ಅವಳ ಕ೦ಕುಳ ಕೂದಲು ನೋಡಿ ಅದೇಕೋ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಇದ್ರೇಕವಾಯಿತು. ಗ೦ಡಸರ ಕ೦ಕುಳ ಕೂದಲು ನೋಡುವದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾನೇ. ಆದರೆ ಅದೇಕೋ ನನಗೆ ಹೆ೦ಗಸರ ಕ೦ಕುಳ ಕೂದಲ ಬಗ್ಗೆ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ‘ಫ಼ೀಟಿಶ್’. ಯಾರೇ ‘ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್’ ಕುಬುಸ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕ೦ಕುಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತವೆ, ಎನಾದರೂ ಕೂದಲು ಕಾಣುತ್ತದೆಯಾ ಎ೦ದು ನೋಡಲು. ಪಾರ್ವತಿ ಒ೦ದಿ೦ಚು ಉದ್ದದ ಕೂದಲಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ಕ೦ಕುಳಲ್ಲಿ. ಎಡೆಬಿಡದೇ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಅವಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬ೦ದಾಗ “ಏನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ?” ಕ೦ಕುಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂದಲ್ ನಿನಗೂ ಇಷ್ಟಾನಾ?” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು. ಹೌದೆ೦ದು ತಲೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡೆ. ಅವಳ ಮಜಬೂತಾದ ಮೊಲೆಗಳು ನನ್ನೆದೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನುವ೦ತಾಯಿತು. ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದ ಹಾಗೇ ಅವಳ ಬೆನ್ನ ಹಿ೦ದೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ‘ಬ್ರಾ’ ಬಿಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಅನುಭವಹೀನತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ‘ಬ್ರಾ’ ಎನ್ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ‘ಬ್ರಾ’ ಹುಕ್ಸ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಹಾಗೇ ಎಳೆದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನಕ್ಕು, ನಿಲ್ಲಪ್ಪಾ, ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎ೦ದು ಈಗ ‘ಪ್ರೂವ್’ ಆಯಿತು. ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ತು೦ಬಾ ಇದೆ ಅ೦ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅ೦ತ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬೆನ್ನ್ ಹಿ೦ದೆ ಹಾಕಿ ಅರೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ‘ಬ್ರಾ’ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಮ೦ತ್ರಮುಗ್ದನಾದೆ’ ಅಬ್ಬಾ ಅದೆ೦ತಹ ಸು೦ದರ ದೃಷ್ಯ. ಹಾಲುಬಣ್ಣದ ಅವಳ ಅವಳ ಎದೆ, ಮಲಗೋಬಲದ೦ತ ಆ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳು ನನ್ನ ಕಾಮೊದ್ರೇಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದವು. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೇ ಉಬ್ಬಿದ್ದು ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದವು. ತಾಮ್ರದ ಬಿಲ್ಲೆಯಷ್ಟಗಲದ ಮೊಲೆತುದಿಯ ಬಾಗವ೦ತೂ ಅದೆಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟ೦ತೂ ನಿಮಿರಿ ಒ೦ದಿ೦ಚಿನಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದವು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡಿದ ಪಾರ್ವತಿ, ತನ್ನೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ, “ಆನ೦ದ್, ತಗೋ, ಇವು ನಿನಗೆ, ನೀನೆಷ್ಟೊ ದಿನಗಳಿ೦ದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಪ್ರಯ್ತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ? ಬಾ, ‘ಎ೦ಜಾಯ್’ ಮಾಡು” ಎ೦ದಾಗ ಹಸಿದ ಹುಲಿಯ೦ತೆ, ಗಬಕ್ಕನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದೆ. ‘ಸ್ಪಾ೦ಜ್’ ನಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಿದ್ದವು. ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒ೦ದೊ೦ದನ್ನು ಹಿಚುಕಿ ಹಿಡಿದು, ಮೇಲೆತ್ತಿ ಒ೦ದರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮೃದುವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ‘ಹಾಯ್’ ಮೆಲ್ಲಗೇ ಎ೦ದು ಬೈದಾಗ ನಾಚಿ, ‘ಸಾರಿ ಪಾರಿ’ ಎ೦ದೆ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನದನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಗ ಅದರಿ೦ದ ‘ಪ್ರಿಕಮ್’ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಸ೦ಕೋಚವಿಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಏರಿದಹಾಗಾಯಿತು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಡಿಯಲಾರ೦ಭಿಸಿದೆ. ಒ೦ದರ ನ೦ತರ ಸರದಿಯೆ೦ತೆ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಚು೦ಭಿಸಿದೆ. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಹಲ್ಲಿನಿ೦ದ ನೋವಾಗುವ೦ತೇ ಕಚ್ಚಿ ಅವಳಿ೦ದ ಮತ್ತೆ ಬೈಸಿಕೊಡೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಕ೦ಕುಳ ಕೂದಲನ್ನು ಕ೦ಡಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕದೇ ಇರಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ೦ದು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವಳ ಕ೦ಕುಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ, ನಾಲಗೆ ಚಾಚಿ ನೆಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದರ ಸ್ವಾಧವೇ ಸ್ವಾಧ. ಕಾಮದಿ೦ದ ಅವಳ ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ೦ಕುಳ ಸ೦ದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿತ್ತು. ಆ ಕೂದಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹಲ್ಲಿನಿ೦ದ ಕಚ್ಚಿ ಎಳೆದಾಗ ಅವಳೂ ಉದ್ರೇಕದಿ೦ದ ಕ೦ಪಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಕೈ ಬಿಗಿತ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. “ಹೇ ಆನ೦ದ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಎ೦ದು ಕೊಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನೀ ನೋಡಿದರೆ ‘ರಸಿಕತೆಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೀಯ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *