ಚಿನ್ನು ನ ಟೈಟ್ ತುಲ್ಲು ಹೂಡಿದೆ

ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಅಂತ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಂ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಸೂಪರ್ ಬ್ಯೂಟೀ ಇದ್ಲು ಚಿನ್ನು ಅಂತ. ಅವ್ಳು ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ಳು ತುಂಬಾ ವೈಟ್ ಆಗಿಡ್ಳು. 5 ಫ್ಟ್ ಹೈಟ್ ನ್ ಹರ್ ಫಿಗರ್ ವಾಸ್ 32-28-34. ಅವ್ಳ್‌ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಗರ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗರ್ಟಿತ್ತು.
ಅವ್ಳು ನಂ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಲು, ನುಂಬ್ರ್ ತಗೊಂಡ್ಲು. ಣಾವಿಬ್ರು ಚಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ ಒಂದ್ ದಿನ ಅವ್ಳು ನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಣಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಣಾನ್ಗೆ ಅವ್ಳ್‌ನ ಹಾಡ್ಬೇಕೂ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಕೇಳ್ದೆ ಅವ್ಳು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಓಣ್ದ್ ದಿನ ಇಬ್ರೂ ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಾಗಿಂಡಿದ್ದೆ. ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ.
ಸೀ: ಇವತು ನಾವಿಬ್ರೂ ಸೇರೋ ದಿನ.
ವೀ: ಹ್ಮ್
ಖೀಸ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ಳು ಫುಲ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು.
ಮೋಲ್ ಹೀಚುಕ್ದೆ
ಸೀ: ಆಾಆಹಹ್ಹ್ ಮೆಲ್ಲಾಗ್ ಹಿಚ್ಕು ಸುಖ ಕೊಡು.
ವೀ: ಇವತು ನಿನ್ನ ತುಳ್ಳಗ್ ನಂ ತುಣ್ಣಿ ಇತ್ತು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಲೇ
ಸೀ: ಹಡು
ಅವ್ಳ ಬ್ರಾ ಬೀಚಿ ಮೋಲ್ ಚಿಪಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ
ಸೀ: ಆಹ್ ಬಾ ಹಾಲು ಕೂಡಿ, ನಂ ಕುಂದಿ ಹಿಚ್ಕು
ವೀ: ಅಯೊ ನೀಂ ಕುಂದಿ ಬಿಡ್ಟಿನೆಣೆ ಚಿನ್ನು, ಅದ್ರಾಗೂ ತುಣ್ಣಿ ಇಡ್ತೀನಿ.
ಣಾಅನು ಅವ್ಳು ಪೂರ್ತಿ ಬೆತ್ಲೆ ಆದ್ವಿ
ಸೀ: ಮಕ್ಕೊ ತುಣ್ಣಿ ಚೀಪ್ತೀನಿ
ವೀ: ಆಹ್ಹಹಹ್ ಆಾಆಹಹಹ್ಹ್ ಚೀಪು ಲೆ ಚಿನ್ನಿ, ಅಬ್ಬಾಹ್ಹಹ್ ಎಂ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಿಯೇ ಚಿನ್ನು.
ಹೀಗೆ 15 ನಿಂಷ ಚೀಪಿದ್ಲು
ವೀ: ಚಿನ್ನಿ ಸಾಕು ನಂಗ್ ರಸ ಬರ್ತದ ಬಿಡು
ಸೀ: ನೀಂ ರಸ ಕುಡೀತೀನಿ ಉಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಉಮ್ಮ್ಮ್
ವೀ: ಆಾಾಹಹಹ್ಹ್ ಚಿನ್ನಿ ಬಂಟ್ಲೇ ರಸ ಕುಡೀಲೆ ಆಾಾಹಹ್ಹ್ ಆಾಆಹಹಹ್‌ಲ್
ಸೀ: ನಂ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಲ್ಲೇನು
ವೀ: ನೆಕ್ಟೀನಿ ಮಕ್ಕೊ
ನಾನು ಅವ್ಳ ತೊಡೆ ಆಗಲ್ಸಿ ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಶಾವೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಣಾಅನು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ
ಸೀ: ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ ಆಾಆ್ಹ್
ನಾನು ಅವ್ಳ್ ತುಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ದೆ
ಸೀ: ಅದನ್ನ ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ದಿ
ವೀ: ನೆಕ್ಟೀನಿ
ಣೀಜ್ವಗ್ಲು ಅವ್ಳು ತುಲ್ಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಯಾಗಿತು
ಸೀ: ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ ಆಆ ಸ್ಸ್ಸ್ ಏಯೇಏ ಅಬ್ಬಾ ವಿನ್‌ನ್ನು ಹ್ ನೆಕ್ಕೊ ನೆಕ್ಕೊ. ಜೋರಾಗಿ ನೆಕ್ಕು. ಇನ್ನೂ ಒಳಗ್ ನೆಕ್ಕು
ಈಗ ನಾನು ಅವ್ಳ ತುಳ್ಳೋಲಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ ತಿಂದೆ ಅವ್ಳ್ಗು ತೀನ್ಸ್ಡೆ
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ಳ ತುಳ್ಳೋಲಗೆ ಬನ್ಯಾನ
ಹಾಕ್ದೆ
ಸೀ: ಆಾಾಃ್ಹ್ ಓಂರ್ಹರ ಆಗಾಕ್ ಹಠದ
ನಾನು ಬಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದೆ ಆಮೇಲೆ
ಸೀ: ತುಳ್ಳಗ್ ತುಣ್ಣಿ ಇದು ಬಾರೋ ನಂಗ್ ಆಗವಳ್ದು
ವೀ: ಇಡ್ಲ್ಯಾ
ಸೀ: ಇದು
ನಾನು ತುಣ್ನೇನ ಅವ್ಳ್ ತುಳ್ಳೋಲಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿದೆ ಅರ್ಧ ಹೋಯ್ತು
ಸೀ: ಏಯೇಏ ಅಮ್ಮ ತೆಗಿ ಪ್ಲ್‌ಜ಼್ ನೋವಾಗ್ತಾ ಆಯ್ತೆ ತೆಗಿ
ನಂ ಅವ್ಳ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ದೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ತುಣ್ಣೆ ಹೋಗಿತು. 10 ನಿಂಷ ಸುಮ್ನಿದ್ದೆ
ಆMಎಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ
ಸೀ: ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ ಸ್ಸ್ಸ್ ಹಾಡು ವಿನ್ನು ಹಾಡು ಇಷ್ಟ್ ದಿನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸುಖ ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ಜೋರಾಗ್ ಹಾಡು. ಈಣ್ನು ಒಳಗ್ ಹಾಕು
ವೀ: ಹಾಡ್ತೀನಿ ನಂ ಚಿನ್ನು ನೀಂ ತುಲ್ಲು ಗೋಸ್ಕರ ಹುಡ್ಗುರು ತಪಸ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ. ಣಾಆನೆ ಲಕೀ ನಿನಗ್ ನೀನೇ ತುಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಹಡ್‌ಸ್ಕೋತಿಡಿಯ. ಹ್ ನೀಂ ತುಲ್ಲು ಕುಂದಿ ಎರಡು ಹತ್ತು ಸುಖ ಪಡ್ತೀನಿ
ಅವ್ಳು ನನ್ನ ತನ್ನ ತುಳ್ಳೋಲಗೆ ಓತ್ಕೋತಿದ್ಳು ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಸ್‌ಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ
ಅವ್ಳು ಆಗ್ಲೇ 2 ಸರಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಳು
ವೀ: ಚಿನ್ನು ರಸ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಹೊರಗ್ ತೆಗಿಲ
ಸೀ: ಬೇಡ ನೀಂ ರಸ ನಂ ತುಳ್ಲಿಗ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡು
ವೀ: ಆಹ್ಹಹಹ್ ಛಿಂ್‌ಞ್ನು ಬಂತು ರಸ ಬಂತು ಆಾಆಹಹಹ್ಹ್ ತಗೋ ಚಿನ್ನ ರಸ ತಗೋ
ಈಗ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲು ಹರಿದು ಹೀಗಿತು. ಆVಲ ತುಳ್ಳಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾಮ ರಸ ಹಾಗೂ ಅವ್ಳ ರಕ್ತ ಸುರಿಟಿತ್ತು.
ವೀ: ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹತ್ನ
ಸೀ: ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತುಣ್ಣೆ ನಿಂದು. ತುಂಬಾ ಸುಖ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇರು
ವೀ: ನಿನ್ನಂತ ಹುಡ್ಗೀನ ಬಿಡ್ಟಿನೇನು
ಃಆಅಗೆ ಮಾಲ್ಜೊಂದ್ವಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಕೆ ಎಚರ ಆಯ್ತು.
ವೀ: ತುಣ್ಣಿ ಚೀಪು
ಸೀ: ಹ್ಮ್ ಚೀಪ್ತೀನಿ.
10 ನಿಂಷ ಚೀಪಿದ್ಲು
ವೀ: ಬಾ ಬಗ್ಗಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಕುಂದಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ
ಸೀ: ಹ್ಮ್
ಆVಳ ಕುಂಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿದೆ ಹಾಗೆ ನಂ ತುನ್ನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡೇ
ವೀ: ಇಡ್ಲ ತುಣ್ಣಿ.

ಸೀ: ಇದು ಇತ್ತು ಜೋರಾಗ್ ಹಾಡು. ನಾನ್ಗ್ ನೋವಾದ್ರು ತೆಗಿಬೇಡ
ಣಾಆಣ್ಯ್ ನಿಧಾನಕೆ ತುಣ್ಣೆ ಒಳಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇ. ಶ್Wಲ್ಪ ಕಸ್ಟ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗ್ ಹೋಯ್ತು
ಸೀ: ಏಯೇಏ ಅಮ್ಮ ತಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಹಳ ನೋವು
ವೀ: ಸ್ವಲ್ಪ್ ತಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುಥೆ
15 ನಿಂಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ಳೇ ಕುಂದಿ ಅಲ್ಲಾಡ್‌ಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು
ವೀ: ನೋವು ಕಡ್ಮಿ ಆಗಿ ತಿಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೇನು
ಸೀ: ಹೌದೋ ರಾಜ ಹಾಡೋ ನಂ ಕುಂದಿ ಹಾರ್ದಕು ಜೋರಾಗ್ ಹಾಡು. ನಂ ಮುಕುಳಿ ನಿಂದೆ ರಾಜ ಬಾರೋ. ಫುಕ್ಕ್ಕ್ಕ್ ಮೀಈ ಪ್ಲ್ಜ಼್ಜ಼್ಜ಼್ಜ಼್ ಫುಕ್ಕ್ಕ್ ರ ಡಿಯರ್ ಆಾಾಹಹಹಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹಹಬ್ ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ ಈ ವಾಂಟ್ ಉ ತೋ ಫಕ್ ಮೇ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್. ಮ್ಯಾರೀ ಮೇ. ಡೀನಲು ಹಾಡ್ಬಹುದು
ವೀ:: ನಿನ್ನೆ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿನಿ. ಣೀನ್ನನ್ತ ಬ್ಯೂಟೀ ಬಿಟ್ಟು ನಂ ಬೇರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಲ್ಲ. ಡೀಣ ನೀಂ ತುಲ್ಲು ಕುಂದಿ ಬೇಕು ನನಗೆ.
ಸೀ: ಆಾಆಹಹ್ಹ್ ಅಬ್ಬಾಹ್ಹಹಹ್ ನಿಂದು ಕಥೆ ತುಣ್ಣೆ ಇದ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ ಇನ್ನೂ 25 ನಿಂಷ ಆದ್ರೂ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
ವೀ: ನಿನ್ನಂತ ಸುಂದ್ರಿ ನಾ ಎಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತು ಹತ್ರ ಕಡ್ಮಿ ಚಿನ್ನು
ಸೀ:: ಆಹ್ ಆಹ್ ಹಾಡು ವಿನ್ನು ಹಾಡು ಆ ಆMಮಾಆಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್
ಃಏಏಗೆ ಇನ್ನೂ 10 ನಿಂಷ ಹತ್ತು ರಸ ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಿತು ಮಾಲ್ಜೊಂದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಅವ್ಳ್‌ನೆ ಮದ್ವೆ ಅದೇ. ಈಗ ನಮಿಬ್ರ ಆತ ದಿನಾಲೂ 4 ಶೋ

READ  ನಮ್ಮ ತೋಟದಲಿ ಕಾಮದ ಆಟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *