ನನ್ನಿಂದ ತಂಗಿ ಪ್ರೇಗ್ನನ್ಟ್ ಆದಳು

ನನ್ನಿಂದ ತಂಗಿ ಪ್ರೇಗ್ನನ್ಟ್ ಆದಳು

Hi I am vijay this story happened in 2004 between me and my cousin sister this story is not big one but simple pure lust . I will narrate it in kannada.. Avala hesaru neeta avalu nanna doddammana magalu avala vayassu avaga 19 varsa nan vayassu 16 varsha avlu sundara balistavada halliya hudugi avala nanaginta 2 pattu bailstavagidlu avardu nam pakkadahalli nanu avag avag avra urige hogi bartidde , avra maneli avlu avla tamma hagu doddappa doddamma irtidru …Avlu nanaginta 3 varsa doddavlu nanu 8th classalli odtidde avlu school ge hogtirlilla maneli irtidlu …

Adondina nan avra urige hogidde avra iralli inna current connectivity aagirlilla. Nan avattu avrige eno kottu vapas hogalu ready aade nan nam doddammanige nanu hogi bartini anta heli horadakke suru maadide avlu dooradinda nanne nodta sanne madidalu hogbeda iru anta avlu doordalli iddudrinda adu nange sari yagi gottaglilla amele nam doddamma force maadi nange ulskondru chicken madtivi iru anta nanu ulkonde avaga samaya 5 gante aagittu. Aa hallige current ildiddindra alli ella janru bega uta maadi malgtidru hageye ivra manelinu 8 gantege uta madidvi uta admele nam doddappa doddamma nam bagge kushala kshema vicharisidru avrige avagle nidde bandittu nam doddamma hasige tagondu horagade bandru nange ashcraya aytu adikke kelde yaak horagade malagtidira anta avru helidru olagade tumba shake ide adikke nanu nim doddappa yavaglu ille malgodu anta …

Amele ninu akka tamma olagade malkoli andru haage olagade inda lock madkoli andru nanu malgake anta ready aade nam akka mattu avar tamma nangoskara kayta idru …Nan olgade hodmele 3 janaki seri onde chape hasidlu nanu susu madbeku ande kattalagiddidrinda nange obnane hogoke bhaya aytu avala tammanna karde avnu barlilla ..Amaele ivalu nane bartini andlu ibbru horagade hogi modlu nanu susu maadide ..Amele avlu side ge hogi avala langa mele yetti kutkondlu nanu kutuhalakke aa kedene nodta idde katlalli enu kanterlilla avlu melgade eddaga avlu chaddi melgade yeleyodu matra kanstu amele na opposite direction ge tirugi ninte enu nodade iror tara .. Avlu ba olage hogana andlu .

Olagade hogi bagilu hakkondvi avlu corner side malkondlu avla pakka avla tamma malkondidda avna pakkadalli nanu malkonde ..Avlu tammanige helidlu ninu a kade malko ivattu evattu ivnu( andre nanu ) e kade malkolli andlu avnu adkke agalla anda avlu matte force maadi nan pakkadalli malgisidlu ivaga nanu avala pakkakke bande avag ratri 10 gante ansutte avla tamma malgiddu nidde madtidda ivlu nidde madakke suru madiddlu nange nidde bandirlilla tumba sheke iddudrinda avaga suru aytu nodi nanna kama elakke suru aytu …Amele nan na kai na avla tode mele haakide avlu malgi nidde madtidlu …

Amele nan avala langa swalpa mele yelde adu padadikinta swalpa bantu amele matte swalpa swalpa elita knee vargu tande swalpa hottu alle kai aadista idde astottige aagle nan tunne nigaribittittu kama jasti agta ide matte nan avala langa swalpa swalpa melakke yelita hode ivaga sontada vargu eldu avala tide mele kai ittu savarta idde amele kai swalpa melgade tande avlu chaddi hakidlu chaddi mele kai savarkke suru maadide hange savmatsavarta avla tullu ottibitte avlige yechara aagbidtu avlu nan kai na talli langa na kelge ilisi malgibitlu nange bhaya aagoke suru aytu adru nan prayatna nan bidlilla matte kelginda langa swalpa swalpa yettake suru maadide haage yelita yelita tode vargu tande nan tunni niguri iron rod tara agbittttu ivag matte kai haaki sontadavargu yelde amele chaddi mele kai haktini nange ascharya kaadittu yakandre alli chaddi irlilla nan kai neravagi avla kudalige hoytu nan matte 2 – 3 times savride avaga gottatytu avlu avaga langa kelgade ilusuvaga chaddi nu kelgade eldidlu nange kushi tadeyoke aglilla nange ivag gottatytu avlu nange yaake urige hogbeda andlu anta astralle nan benna kelgade ondu kai bantu enu annostralli avlu nanna yetti avala sontada mele maligiskondidlu avlu nanginta tumba balistavagidlu avalu nannanna onde kai alli yetti avala mele kurskondidlu avlu nan talege kai haaki elkondu muttu kodakke suru madidlu avla muttu baari rabasadinda kudidvu avlu nan kenne kattu moogu hane thuti ella kade muttu kodta nan bennu kundi tode joragi savrta idale ..

READ  ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಸಂಭೋಗ

Nange avala vega nodi bhaya aytu sadyakke avla paristiti nodidre avlige nan tunne satisfaction kodalla kadime andru 12 incha tunnene beku anstu … Nanu inna enu madakke suru madielilla avlu nan shirts button tagedlu amele nan chaddi nu directagi yeledlu one second nalli nanu bettale aade avlu aste vegadalli avala blouse na hooks tagedu blouse na bisakidlu langa vannu tagedlu nan kai hidkondu avala ittu joragi ottakke suru madidlu nange idu modalne sari mole na muttida anubhava ondu reetiyalli cotton muttida anubhava aytu …Nan avaga adanna joragi hichakoke suru maadide adu avlige kushi kodta ide avlu udrekadinda mulgta idaale swalpa hotty hichagide mele avlu nan tale eledu avla nipple ge nan bhayi na press maadidlu nanu cheepakke suru maadide avala nipple nanage smoothie ice cream tindaste kushi agta ittu ..

Avala kama innu joragatodagitu avlu nanna tunnege neravagi kai haaki alladasakke suru madidlu adu alladadastu ghattiyagittu avlu matte nanna yettikondu ulta malagisdalu nanu yenagtide annostralli nanna tunne avala bayalli ittu nanna bayi avala tullina hatra ittu avlu cheepakke suru madidlu adre nange chepodu gottirlilla avlu nan tale hidkondu tanna tullige ottakke suru madidlu adu hasi hasi yagittu nange ista aglilla nanu avala kudala mele cheepakke suru maadide alli dry aagi ittu hange avala kudal mele kadiyoke suru maadide avla kama jasti agta ittu avala nanna tunne bija eradu ottige bai olage hakakke prayatna madta idlu amele nanna kundiyanna kadiyoke suru maadidlu…Amele avalu nanna yetti kelagde maligisi nanna mele malagidalu avlu balistavagidridinda avalu nange bhara ansta idlu …Avala tode nanna kaalina eradu pattu idvu avala mole nan ondu kai alli hidiyakke agtirlilla ottare avalu balistavada halliya hudugi.. Ivaga nanu bara tadeyalarde mele bande avlu nanna tunne kai alli hididu hodita idale ivaga avala balistavada todegalnna agalsta nan tunne na tullina kadege yelita idale …

Tullina mele nilsi savaridlu nange kushi agta ide avlu inna agala maadi tunne yanna olage hakondlu adu salisagi olage hoytu nanga olage horage madodu gottirlilla avlu nan sonta hidkondu tullina kadege yeladlu avga adu poorti olagade hoytu amele avlu ade tara olage horage madakke suru madidlu nange ininllada kushi sigakke suru aytu amele nan olage horage joragi madakke suru maadide avlige suka jasti ayta hotu avlu tanna kalunnu nanna sontada sutta hakidlu avala mulagata suru aytu ahhhhh hhhhhh mmmmmmm anta nanage nanna tunne yavdo bhavi olage hogi banda anubhava agta ide swalpa samayada nantara nan tunneyinda nanna jeeva hoda anubhava aytu nange enu aytu anta gottaglilla nanna rasa poorti avala tullina olage hogittu adu modala bari nanna tunneyinda jigididdu …Nange yellillada kushi avligu tanna tamma jote kaiskonda anubhava kushi tammana tunneyannu muttida anubhava idu ratri kattalalli nadedidrinda nanu avala mole tullu kudlu nodakke agirlilla avlige nanna tunne nodakke agirlilla ….Marudina nodo sandarba bantu adu hege amele enaytu ..Avlu madvege modle pregnant aagiddu story heltini next time ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *